ازدواج با محارم در آریایی ها:رحیم پورازغدی

+0 سئودیم


در منابع زرتشتی موجود است که خواهر و برادر مادر و فرزند با هم ازدواج می کردن و این امر را پسندیده از سمت موبدان زرتشتی اعتراف شده و رد نمی کنند. و ی عده هم احمق که دَم از آریایی میزنن و هیچ نمی دانن آریایی چی هست؟ از کجا آمده؟ افتخار می کنند که زنا زاده هستن!البته اعتقاد ما این است آریایی اساساً وجود خارجی نداره ولی چه کنیم که بعضیا خَر و احمق تشریف دارن از آریایی برای خودشان نژاد ساختن.  • [ ]