تاریخ روستای توریستی کندوان آذربایجان با ۶۰۰۰ سال قدمت

+0 سئودیم


http://tabrizlinks.mihanblog.com روستای صخره ای گون دوغان از نوادر دوران است. بسیاری بر این باورند که تاریخ شکل گیری این روستا به بیش از ۶۰۰۰ سال پیش بازمی گردد و همین امر به جهت باستانی بر اهمیت این روستا افزوده است.گذری در اطراف روستا نیز بیانگر همین قدمت است و حتی در برخی قسمت ها مشخص است که مردم در دوره های زمانی مختلف محل زندگی خود را تغییر داده و به سمت دیگری از کوه حرکت کرده اند Kandovan  • [ ]