تاریخ آذربایجان قلعه ارشق مشگین شهر اردبیل

+0 سئودیم


http://www.lenzor.com/tabrizlinks تاریخ تمدن مشگین شهر اردبیل به ۹۰۰۰ سال در منطقه یئری برمیگردد. قلعه ارشق نیز در منطقه ای قرار گرفته که در عهد اشکانیان و ساسانیان مهد تمدن باستان بوده و آثار به دست آمده از دل خاک نشان گر این واقعیت است. چنان چه در سابقه تاریخی این مجموعه آمده در این ۷ شهر است، مشگین، خیاو، انار، ارجق(ارشق) و اهرو تکتپه و کلیبر دهستان ارشق که«قلعه ارشق» به نام آن معروف شده است  • [ ]