مستند جعل زده ها

+0 سئودیم


بررسی منشور کوروش در این مستند به جعلی بودن منشور کوروش در استوانه گلی با برسی های زبانشناسان ایرانی و اروپایی از این منشور از اعترافات کوروش به بُت پرستی مشاهده کردن یکتاپرستی دروغ پردازی هایی سیاسی بوده است  • [ ]