ترکان اتروسک-بانیان تمدن اروپا-اتروسک ها etrusk turk

+0 سئودیم


ترکان اتروسک گروهی از اقوام پروترک اوپا بودند که پیش از یونانیان و رمیان در اروپا ساکن بودند و در علوم مختلف سر آمد بودند///یونانیان و رومیان علوم خود را با تقلید از آنها بدست آوردند.حتی الفبای لاتین نیز از الفبای ترکی اتروسک -که دارای ریشه ی طمغایی ترکی می باشد-گرفته شده است.//تاریخ آذربایجان و ترکان  • [ ]