پادشاهی به نام کوروش در تاریخ ایران وجود ندارد

+0 سئودیم


می دانیم باورش برای کوروش پرستا سخت است اما چه کنیم که حقیقت است به مذاق خیلیا هم خوش نمی آید ...فکر میکنم لازم به توضیح نباشه کاملاً واضح است برای کسایی که از خِرد و دانایی برخوردار باشن دُمی از خروس و مشتی از خروار کفایت میکنه  • [ ]