توضیحات جام زرین حسنلو ، تمدن هشت هزار ساله آذربایجان

+0 سئودیم


تپه حسنلو سولدوز ۸۰۰۰ ساله http://nasrnews.ir/TextVersion.aspx?ArticleID=۲۹۲۲۳ تاریخ باستانی آذربایجان مربوط به دوران تمدن های مانناها و اورارتویی http://tabrizlinks.mihanblog.com/  • [ ]