قلایچی (ترکی:قالایچی) آذربایجان-تاریخ آذربایجان -شبکه ۴

+0 سئودیم


مستند تپه و غار تاریخی قلایچی (قالایچی) آذربایجان در شبکه چهار سیما - از این تپه ی باستانی آجر های لعاب دار و رنگی بسیاری یافت شده اند که مرتبط با نام ترکی قالایچی نیز می باشند - آذربایجان - تاریخ آذربایجان - ترکی - قلایچی  • [ ]