توضیحات جام زرین حسنلو ، تمدن هشت هزار ساله آذربایجان

+0 سئودیم


تپه حسنلو سولدوز ۸۰۰۰ ساله http://nasrnews.ir/TextVersion.aspx?ArticleID=۲۹۲۲۳ تاریخ باستانی آذربایجان مربوط به دوران تمدن های مانناها و اورارتویی http://tabrizlinks.mihanblog.com/

تورکها.تورکلر.turkler

+0 سئودیمغیرت یعنی تورک.تورک یعنی غیرت یاشاسین تورک میلتیم

توجه توجه توجه

+0 سئودیم


بونو هرکیمه پایلایین

ترکان باستان اروپا آسیا و آمریکا-کتیبه های ترکی اروپا-پروترک

+0 سئودیم

ترکان سومری-سومریان ترک تبار-پروترک آذربایجان-ترکی سومری

+0 سئودیم